REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy MZKS „Pogoń” Leżajsk (dalej jako „Sklep” lub „Sklep Internetowy”), działający pod adresem Sklep – MZKS Pogoń Leżajsk (mzkspogonlezajsk.pl) , prowadzony jest przez Międzyzakładowy Klub Sportowy Pogoń Leżajsk z siedzibą w Leżajsku, 37-300 Leżajsk ul. Sportowa 1, NIP 8161001351, REGON 001220130, wpisany  do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000125041 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 2. Dane kontaktowe Sklepu to:

Adres e-mail: pogon1962lezajsk@gmail.com

Nr telefonu: 791-128-971

§2
PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep Internetowy MZKS „Pogoń” Leżajsk (zwany dalej: “Sklepem Internetowym MZKS „Pogoń” Leżajsk” lub “Sklepem”) zajmuje się sprzedażą towarów za pośrednictwem Internetu, w tym w szczególności sprzedażą pamiątek, odzieży oraz innych towarów powiązanych tematycznie z zespołem (dalej jako „towar” lub „towary”).
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem Internetu.
 3. Klientem Sklepu Internetowego może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (dalej jako „Klient” lub („Klienci”).
 4. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia zgodnie z procedurą „Krok po Kroku”, dostępną na stronie internetowej Sklepu Internetowego, oraz zapłata ceny. Zamówienia składane przez Klientów przyjmowane są 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu. Każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane do końca następnego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia.
 5. W przypadku niedostępności towaru oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie. Maksymalny czas realizacji zamówienia w takim wypadku to 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia złożenia zamówienia, a w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sklep w powyższym terminie zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną, lub na wyraźne życzenie Klienta proponuje towar zastępczy.
 6. Sklep dostarcza zamówiony towar wolny od wad fizycznych i prawnych.
 7. Wraz z dostarczonym towarem Klient otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy,
 • §3
  CENY ZAMÓWIEŃ I KOSZTY PRZESYŁKI
 1. Wszystkie ceny podane w ofercie Sklepu są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, bez wpływu na ceny dotyczące zamówień złożonych wcześniej lub będących w trakcie realizacji.
 2. Sklep akceptuje następujące formy płatności
  1) przelew bankowy
 1. Płatności należy dokonać nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty złożenia zamówienia pod rygorem odrzucenia zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
 2. Zamówienia realizowane są poprzez wysyłkę zamówionych towarów Pocztą kurierską . Należność z tytułu realizacji zamówienia wzrasta o koszt przesyłki. Koszty przesyłki wynoszą:
  1. Poczta kurierska – 15,99 zł
 1. Sklep może na życzenie klienta wystawić za zakupione towary fakturę VAT, która będzie dostarczona do Klienta wraz z zamawianymi towarami lub w terminie późniejszym za pośrednictwem operatora pocztowego.
 • §4
  ZWROTY I REKLAMACJE
 1. Konsument, czyli Klient będący osobą fizyczną i dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który dokonał zakupu towaru na odległość, jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dostarczenia towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go pocztą na adres sklepu internetowego MZKS „Pogoń” Leżajsk pod warunkiem, iż towar pozostaje w stanie niezmienionym.

Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.

 1. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest do odesłania w terminie 30 dni towaru na własny koszt, na adres Sklepu Internetowego.
 2. Sklep gwarantuje zwrot wartości towaru oraz kosztów dostawy towaru do Klienta do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru.
 3. Zwrot zapłaconej ceny w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1, zostanie dokonany na wskazane konto bankowe lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób w terminie 30 dni od daty otrzymania przez sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem dokonania przez Konsumenta zwrotu zakupionego towaru.
 4. W przypadku gdy opakowanie towaru po jego dostarczeniu Klientowi nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia, Klient ma możliwość sporządzenia w obecności kuriera lub w placówce operatora pocztowego protokołu szkody.
 5. W przypadku niezgodności towaru z umową, Sklep Internetowy MZKS „Pogoń” Leżajsk, w zależności od żądania Klienta nieodpłatnie wymieni towar lub dokona naprawy niezwłocznie po otrzymaniu towaru od Klienta, pod warunkiem poinformowania Sklepu Internetowego o niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od jej wykrycia. W wypadku gdy naprawa albo wymiana są:
 1. a)    niemożliwe,
 2. b)    wymagające nadmiernych kosztów,
 3. c)    niemożliwe do realizacji w odpowiednim czasie,
 4. d)    narażające kupującego na znaczne niedogodności,

kupujący ma  prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Klient zostanie poinformowany o decyzji sprzedającego dotyczącej formy rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od momentu jej zgłoszenia.

 

 • §5
  ODBIÓR OSOBISTY
 1. Sklep Internetowy MZKS „Pogoń” Leżajsk” przewiduje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w Fit Club Leżajsk znajdującym się przy ul. M.C. Skłodowskiej 4c, 37-300 Leżajsk, od poniedziałku do piątku w godzinach 09-22 i soboty w godz. 10-18.
 2. Klient może odebrać zamówiony towar po otrzymaniu za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia możliwości odbioru towaru, jednakże nie wcześniej niż po upływie 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.
 3. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym z opcją odbioru osobistego wydany zostanie osobie wskazanej w zamówieniu (osobie zamawiającej lub upoważnionej do odbioru przez zamawiającego w zamówieniu), po okazaniu ważnego dowodu tożsamości oraz danych zamówienia (numer zamówienia i przedmiot zamówienia).
 4. Klient uprawniony jest do odbioru towaru w terminie do 10 dni od dnia otrzymania za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia możliwości osobistego odbioru towaru w punkcie odbioru. Po upływie terminu 10 dni zamówienie dokonane przez zamawiającego zostanie anulowane (zapłacona przez Klienta cena zostanie zwrócona na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta).
 • §6
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Osoby dokonujące zakupu w Sklepie Internetowym dobrowolnie wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych w celach marketingowych (na warunkach określonych w formularzu zamówienia towaru).
 2. Do przetwarzania danych osobowych  stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, a w przypadku Użytkowników Serwisu także w  związku z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Zdjęcia i opisy umieszczone na niniejszej stronie internetowej oraz Sklepu stanowią własność w świetle prawa autorskiego i objęte są ochroną majątkowych i osobistych praw autorskich. Wykorzystywanie ich lub rozpowszechnianie bez uzyskania uprzedniej zgody, stanowi naruszenie praw autorskich i pociąga za sobą odpowiedzialność prawną.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. MZKS „Pogoń” Leżajsk. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego w każdym czasie, przy czym zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień złożonych lub realizowanych przed dniem ogłoszenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego.