Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych uczestników (nick, imię, nazwisko, adres, numer telefonu) Konkursu jest MZKS „Pogoń” Leżajsk (dalej jako „Klub”, „Sklep” lub „Sklep Internetowy”), działający pod adresem mzkspogonlezajsk.pl, prowadzony jest przez Międzyzakładowy Klub Sportowy Pogoń Leżajsk z siedzibą w Leżajsku, 37-300 Leżajsk ul. Sportowa 1, NIP 8161001351, REGON 001220130, wpisany  do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000125041 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 2. Klub przetwarza dane osobowe uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na podstawie zgody, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnik Konkursu może w każdej chwili cofnąć co będzie jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu do momentu wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród, a następnie zostaną usunięte.
 5. Dla celów opisanych w punkcie 2 powyżej dane osobowe Uczestników Konkursu będą udostępniane pracownikom, zewnętrznym konsultantom i ogółowi personelu Klubu, działającym jako osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, wyznaczonym jako wewnętrzni pracownicy oddelegowani. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane przez dostawców usług związanych z zarządzaniem systemem IT, dostawców usług związanych z obsługą prawną, księgową, dostawców usług związanych z transportem przesyłek, uprawnione organy administracji publicznej.
 6. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe), a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu mzkspogonlezajsk.pl/ (dalej jako: „Serwis”), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Międzyzakładowy Klub Sportowy Pogoń Leżajsk z siedzibą w Leżajsku, 37-300 Leżajsk ul. Sportowa 1, NIP 8161001351, REGON 001220130, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000125041 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwana dalej: MZKS „Pogoń” Leżajsk). (dalej jako: „Administrator”).
 2. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „Rozporządzenie” lub „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z zawartej umowy, zgody użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku podejmowanych przez użytkownika działań.
 1. Przetwarzanie danych osobowych
 • W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 • Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także w celach technicznych, analitycznych i statystycznych.
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
– świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; – przesyłania informacji marketingowych – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu;
– marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych;- ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw;
Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych oraz do celów marketingu bezpośredniego na podstawie odrębnie wyrażonych zgód, stosownie do przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

W związku z realizacją usług dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, firmie hostingowej na zasadzie powierzenia, operatorom pocztowym, operatorom płatności oraz w razie takiej konieczności innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi, na podstawie zawartych umów oraz w razie takiej konieczności uprawnionym organom państwowym.


 1. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

4.1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
1. Prawo dostępu do danych osobowych,
2. Prawo do sprostowania danych osobowych,
3. Prawo usunięcia danych osobowych,
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
6. Prawo do cofnięcia zgody,
7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
4.2. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: pogon196lezajsk@gmail.com
4.3. Dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich w rozumieniu RODO.


 1. Kontakt mailowy lub telefoniczny
 2. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”.
  2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio czas niezbędny do realizacji zapytania, lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa.
  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

 

 1. Sklep internetowy

9.1. Administrator przetwarza dane osobowe osób dokonujących zakupy towarów w sklepie internetowym MZKS „Pogoń” Leżajsk pod adresem www.mzkspogonlezajsk.pl/sklep/ w następujących celach:
a) Zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
b)Zawarcia umowy o którym mowa w § 2 Regulaminu sklepu (dalej jako: „umowa”) i jej wykonania, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. „wykonanie umowy”.

 1. c) Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj. “obowiązek prawny”.
 2. d) Dochodzenia roszczeń związanych z umową. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes”, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tym postępowania egzekucyjnego.
 3. e) Archiwizowania dokumentów w tym dokumentów rozliczeniowych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. „archiwizowanie dokumentów”. Administrator ma obowiązek prawny (wynikający z konkretnych przepisów np. podatkowych) archiwizowania dokumentacji.
 4. f) Poprawy jakości świadczonych usług, w tym badanie satysfakcji użytkowników. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes”.
  g) Przesyłania informacji marketingowych w przypadku wyrażenia zgody na posługiwanie się danymi w tym celu. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. „zgoda”. Tę zgodę można w każdym czasie wycofać kontaktując się z Administratorem.
  h) Marketingu bezpośredniego, którym jest personalizacja treści marketingowych względem uczestnika. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes”.
  2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji umowy a w szczególności: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, numeru telefonu, adres zamieszkania.
  9.3. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. Brak podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zrealizowania zamówienia.
  9.4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail wskazany przez uczestnika) oraz do celów marketingu bezpośredniego (przy użyciu numeru telefonu wskazanego przez uczestnika) na podstawie odrębnie wyrażonych przez uczestnika zgód, zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  9.5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji ww. celów. Będzie to:
  – czas niezbędny do realizacji umowy,
  – czas wykonywania obowiązków prawnych,
  – czas, po którym przedawnią się roszczenia,
  – czas, w którym przepisy prawa nakazują archiwizować dokumentację, np. przepisy podatkowe,
  – czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
  – czas do momentu wycofania zgody.
  9.6. Administrator może przekazać dane osobowe uczestnika innym podmiotom, w tym:
  – podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. podmiotom zapewniającym obsługę i serwis systemu teleinformatycznego jak również podmiotom świadczącym usługi doradcze,
  – innym administratorom np. operatorom płatności elektronicznych, kurierom, przewoźnikom, ubezpieczycielom, lub krajowym uprawnionym organom państwowym.
  9.7. Administrator może przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO. Administrator może również przekazywać dane osobowe do państw spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony.
  9.8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
  – prawo dostępu o danych osobowych,
  – prawo do sprostowania danych osobowych,
  – prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  – prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  – prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  9.9. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: pogon196lezajsk@gmail.com
 1. Facebook

11.1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających konta Administratora prowadzone w mediach społecznościowych.
11.2. MZKS „Pogoń” Leżajsk jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Facebooka, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem:

www.facebook.com/people/MZKS-Pogoń-Leżajsk/100039182299567/ (dalej jako Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie        z przepisami prawa.
11.3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług Facebooka, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:
a) w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”;
b) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – “zgoda”;
11.4. Administrator ma prawo do przetwarzania:
a) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka,
b) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),
c) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych
i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
11.5. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka wynikają wprost z regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/policy) lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.
11.6. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
a) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),
b) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
c) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka.
11.7. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
11.8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z  produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
11.9. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
11.10. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), Administrator oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
a) w niniejszym dokumencie,
b) w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/policy.
11.11. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).
11.12. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.


 1. Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw

12.1. Żądanie dotyczące realizacji praw użytkownik można zgłosić:
a. w formie pisemnej na adres Administratora;
b. drogą elektroniczną na adres e-mail: pogon196lezajsk@gmail.com
12.2. Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
a. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca;
b. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie;
12.3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
12.4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.
12.5. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Klubu elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.


 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

13.1. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


 1. Pliki cookies – informacja

14.1. Administrator, stosownie do przepisów prawa telekomunikacyjnego, informuje, że ta strona internetowa (Serwis) wykorzystuje pliki cookies.
14.2. Dodatkowo Administrator informuje również o fakcie korzystania z innych technologii internetowych, takich jak IndexedDB i Web Storage. Technologie te działają na ten samej zasadzie co pliki cookies.
14.3. Za pomocą plików cookies oraz innych technologii zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
14.4. Umieszczanie oraz korzystanie z plików cookies oraz innych technologii nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (np. komputera, smartfona, tableta), nie powoduje żadnych zmian zarówno konfiguracji jego urządzenia jak i w zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.
14.5. Celem wykorzystywania przez Serwis powyżej wymienionych technologii jest:
a) tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników;
b) dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania
z Serwisu np. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka, utrzymanie sesji zalogowanego użytkownika dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) prezentacja reklam.


PLIKI COOKIES – ogólnie
14.6. W czasie korzystania z Serwisu na urządzeniu użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:
a) nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany;
b) wygenerowany unikatowy numer;
c) czas przechowywania pliku.
14.7. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisie wykorzystywane są następujące typy plików: Ze względu na źródło pochodzenia wyróżniamy następujące pliki cookies:
a) tzw. first-party cookies (własne) – pochodzące z Serwisu, w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę, która należy do Administratora; Te pliki wykorzystywane są w celu: uwierzytelnienia i utrzymania sesji witryny internetowej; optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług – tzw. wydajnościowe cookies umożliwiające zbieranie danych o sposobie korzystania ze strony internetowej; podniesienie funkcjonalności i niezawodności serwisu i dostępu do jego pełnej funkcjonalności, a także poprawnej konfiguracji wybranych funkcji – tzw. funkcjonalne cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej np. wykrywania nadużyć w zakresie procesu uwierzytelniania w ramach strony internetowej; zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami tzw. Sesyjny plik Cookie o nazwie INFO
b) tzw. third-party cookies (zewnętrzne) – umieszczane za pośrednictwem Serwisu przez firmy zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator; Te pliki wykorzystywane są w celu w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych; do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowanie statystyk, które pomagają w poznaniu sposobów korzystania z Serwisu; w celu umożliwienia korzystania z technologii firm zewnętrznych umieszczonych w Serwisie, np. wtyczki Google Maps, Google Analytics – polityka prywatności www.google.com/intl/pl/policies;
14.8. Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu użytkownika wyróżniamy:
a) pliki cookies sesyjne, które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę internetową
i usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądania;
b) pliki przechowywane znacznie dłużej, usuwane automatycznie przez przeglądarkę po określonym czasie lub manualnie przez użytkownika;


INNE TECHNOLOGIE
14.9. Administrator obok plików cookies korzysta również z możliwości przeglądarek internetowych, które w swojej pamięci mogą przechowywać informacje np. o zawartości koszyka. Możemy wyróżnić następujące technologie umożliwiające przechowywanie danych:
a) IndexedDB – dane przechowywane w postaci obiektów, do których dostęp jest ograniczony wyłącznie dla odpowiednich źródeł danych – domen lub subdomen z których zostały zapisane;
b) Session Storage – magazyn danych będący odpowiednikiem cookies, ale o znacznie większej pojemności danych. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki;
c) Local Storage – magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w przeglądarce stron WWW użytkownika do czasu ich usunięcia.
PODMIOTY ZEWNĘTRZNE – wtyczki portali społecznościowych i innych social mediów
14.10. Administrator korzysta w szczególności, ale nie tylko z usług następujących firm zewnętrznych:
a) Google LLC;
b) Benhauer LTD;
14.11. Podmioty te posiadają własne polityki prywatności i praktyki dotyczące wykorzystywania technologii internetowych, dlatego w celu lepszego zrozumienia tych zasad, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i polityką cookies każdego z podmiotów.
14.12. Dodatkowo w Serwisie znajdują się osadzone przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn), mapy (Google Maps), aplikacje (np. AppStore, Google Play). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą technologii internetowych informacji do wymienionych podmiotów zewnętrznych. W przypadku portalu społecznościowego jest on współadministratorem tak pozyskanych danych. Dane są przetwarzane jednak w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania jego marki. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes”. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki osób odwiedzających portal społecznościowy (tj. współadministratora) wynikają wprost z regulaminu danego portalu społecznościowego, dlatego warto zapoznać się z jego treścią.

NARZĘDZIA ANALITYCZNE

14.13. Serwis wykorzystuje następujące narzędzia analityczne:
a) Google Analytics Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez Google w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej. Służą do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania strony internetowej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
b) Google Adwords Google Adwords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe. Google Adwords pozwala na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły naszą stronę internetową. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
c) Piksele Facebook Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem:

https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content

JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI?

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies oraz innych technologii, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.
  2. Zmiany dokonane w ustawieniach plików cookies w przeglądarce internetowej odnoszą się także do sposobu wykorzystywania innych technologii internetowych.
  3. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki zbierające dane zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym
  i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
  4. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym
  w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  a) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  b) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  c) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  d) Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edgebrowsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
  e) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
  f) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
  Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą aby pliki cookies, IndexedDB oraz Web Storage pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.

 

 1. Kontakt

15.1. Kontakt z Administratorem w sprawach różnych oraz związanych z ochroną danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: pogon196lezajsk@gmail.com


 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
16.2. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Serwisu www.mzkspogonlezajsk.pl. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.
16.3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych uczestników (nick, imię, nazwisko, adres, numer telefonu) Konkursu jest MZKS „Pogoń” Leżajsk (dalej jako „Klub”, „Sklep” lub „Sklep Internetowy”), działający pod adresem mzkspogonlezajsk.pl, prowadzony jest przez Międzyzakładowy Klub Sportowy Pogoń Leżajsk z siedzibą w Leżajsku, 37-300 Leżajsk ul. Sportowa 1, NIP 8161001351, REGON 001220130, wpisany  do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000125041 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 2. Klub przetwarza dane osobowe uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na podstawie zgody, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnik Konkursu może w każdej chwili cofnąć co będzie jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu do momentu wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród, a następnie zostaną usunięte.
 5. Dla celów opisanych w punkcie 2 powyżej dane osobowe Uczestników Konkursu będą udostępniane pracownikom, zewnętrznym konsultantom i ogółowi personelu Klubu, działającym jako osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, wyznaczonym jako wewnętrzni pracownicy oddelegowani. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane przez dostawców usług związanych z zarządzaniem systemem IT, dostawców usług związanych z obsługą prawną, księgową, dostawców usług związanych z transportem przesyłek, uprawnione organy administracji publicznej.
 6. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe), a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.